Evalueringsprisen

Evalueringsprisens retningslinjer:

Evalueringsprisen kan tildeles utfører og/eller bestiller for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Prisen knyttes således til en bestemt evaluering gjennomført de siste tre årene.

Evalueringsprisen deles ut på den årlige Evalueringskonferansen. Den kan tildeles en organisasjon, et team eller en enkeltperson. Prisen består av et diplom og et kunstverk.

I de tilfellene der evalueringen går til utfører og er gjennomført av et team, skal minst en norsk institusjon eller bedrift inngå i teamet.

Styret for Norsk evalueringsforening setter hvert år en frist for å nominere kandidater, og fristen blir kunngjort overfor medlemmene.

Alle medlemmer av Evalueringsforeningen kan foreslå priskandidater. Forslaget utformes skriftlig og relevant dokumentasjon vedlegges.

Samme person eller virksomhet kan ikke motta prisen to år etter hverandre.  Over tid bør juryen tilstrebe at prisen går til både utførere og bestillere.

Styret for Norsk evalueringsforening oppnevner årlig en jury for å vurdere foreslåtte kandidater. Juryen består av tre personer med god kunnskap om evaluering. Jurymedlemmer kan ikke behandle nominasjoner som omfatter egen institusjon, og vil i et slikt tilfelle måtte trekke seg fra juryen. Juryen skal utforme en skriftlig innstilling til prisvinner.

I vurderingen skal juryen legge vekt på følgende:

  1. Faglig forståelse. Det vil si at utfører, bruker eller bestiller har utvist god og sikker forståelse for den faglige og metodiske diskusjonen evalueringen inngår i. Denne kan dreie seg om metode, policy, språk eller anvendelsesmuligheter.
  2. Forståelsen av evalueringens samfunnsmessige kontekst. Det vil si at utfører, bruker eller bestiller har hatt god forståelse av egen og andres rolle.
  3. Innovative grep. Det vil si nyskapende grep som har gitt gode resultater. Med nyskapende menes ny i en bestemt kontekst; organisasjon, form for evaluering, presentasjon eller på andre måter.
  4. God formidling. Det vil si at evalueringen er formidlet på en interessant og informativ måte til relevante aktører.
  5. I disse vurderingene skal også de ressursmessige rammene for evalueringen tillegges vekt.

Invitasjon til å nominere kandidater sendes NEFs medlemmer i god tid før evalueringskonferansen. Forslagsfrist er 1. juni.

Evalueringsprisen 2021: 

«Evaluering av nærpolitireformen» av Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings følgeevaluering og prosjektleder Vivi Lassen

Evalueringsprisen 2019:

«Ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten». Rapporten er utarbeidet av Kommunerevisjonen i Oslo ved seniorrådgiverne Irene Jensen (prosjektleder), Roar

Andreas Kristensen, Martin Austvoll Nome, Stig Eliassen og Atle Refsdal.

Evalueringsprisen 2018:

«Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler». Rapporten er utarbeidet av Vista Analyse ved

Tyra Ekhaugen, Ingeborg Rasmussen, Sofie Waage Skjeflo og Nina Bruvik Westberg

Evalueringsprisen 2017:

Riksrevisjonen for deres undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Undersøkelsen er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Knut Aarhus, Eivind Hustvedt Fremstad og Hossein Jamshidimehr.

Nominasjon til Evalueringsprisen 2021


Ditt navn
Din epostadresse