Institusjonsmedlemmer

Agenda Kaupang

Chr. Michelsens Institutt

DeLoitte

DFØ – Direktoratet for økonomistyring

Fafo AS

Finansdepartementet

Helsedirektoratet

Ideas2evidence

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Innovasjon Norge

Ipsos MMI

Kantar Public

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunerevisjonen i Oslo

Kommunesektorens organisasjon

Kompetanse Norge

KPMG AS

Menon

NAV

NIFU – Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Norad – Evalueringsavdelingen

NORCE Norwegian Research Center AS

Nordlandsforskning AS

NOREC – Norwegian Agency for Exchange Cooperation (tidl. Fredskorpset)

Norges forskningsråd

Norges Røde Kors

Norsk kulturråd

Nærings- og fiskeridepartementet

Oslo Economics

Oxford Research AS

Politiet

Proba AS

Rambøll Management Consulting AS

Revisjon Øst IKS

Riksrevisjonen

Samfunnsøkonomisk analyse

Scanteam

SINTEF AS

Trondheim Kommune

UDI

Universitetet i Agder

Vista Analyse