Evalueringskonferansen 2022

Evalueringer til nytte for morgendagens samfunn

Hvordan sikre relevans og kvalitet?

På årets konferanse var temaene å belyse hvordan vi kan jobbe fram gode og relevante evalueringer som er til nytte for beslutningstakere og praktikere i dagens og morgendagens samfunn. Temaene omfattet hvordan forvaltningen bruker ulike typer evalueringer i sitt arbeid, nye anbefalinger fra OECD, brukerperspektivet og tilgang til og deling av data.

Hilsen Norsk evalueringsforening og EVA-forum, og årets arrangør Riksrevisjonen

Program

22. september:

09:00 – 10:00
Registrering
10:00 – 10:10
Velkommen ved Norsk evalueringsforening (NEF)

10:10 – 10:30
Hvordan sikrer Riksrevisjonen kvalitet og relevans i sine revisjoner – ved Revisjonsråd Jens Gunvaldsen
Nytte og bruk av evalueringer

10:30 – 11:00
UDIs evaluering av krisearbeid i 2015 og 2022 – ved Berit Gravdahl og Rachel Elisabeth Eide

11:00 – 11:30
Pause

11:30 – 13:00
Evaluering av nærpolitireformen og Riksrevisjonens undersøkelse av politiets måloppnåelse
Innledninger ved:
Justisdepartementet – ved Astrid Tverstøl
Politidirektoratet – ved Håkon Skulstad
Riksrevisjonen – ved Alexander Aasheim
Panelsamtale mellom innlederne fra Riksrevisjonen, Politidirektoratet og Justisdepartementet

13:00 – 14:00
Lunsj

14:00 – 14:30
Internasjonalt perspektiv – OECDs nye anbefalinger om bruk av evaluering i politikkutforming – ved Claire Salama

14:30 – 15:00
Kommentarer til OECDs anbefalinger ved EVA-forum/NEF

15:00 – 15:20
Kaffepause

15:20 – 16:00
Fra evalueringsportal til Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor (KUDOS) – ved John-Olav Sæter, Liv Moberg og Leo Valen fra DFØ

16:00 – 18:00
Felles tur til Holmenkollen kapell og topptur til skibakken

18:00 – 18:30
Årsmøte i Norsk evalueringsforening

19:00 –
Middag. For de som har meldt seg på

23. september:

Parallellsesjoner
09:00 – 11:45
Hva betyr den nye loven om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå for tilgang til offisiell statistikk? – ved Thorleiv Valen
Hvilke muligheter gir mikrodata.no for konsulentselskaper og andre evalueringsmiljø?  – ved Rune Gløersen
– Tilgang til data i krisesituasjoner: muligheter og begrensninger – ved leder for ekspertgruppene Simen Markussen
– Kommentar til rapportene om tilgang til data i krisesituasjoner – ved Petter Skarheim, departementsråd i KD og leder av kjernegruppen

09:00 – 11:45
– Sluttbrukernes stemme i evaluering av offentlige tjenester  – ved leder av KBT Dagfinn Bjørgen
Betydning av brukermedvirkning i tjenesteutvikling fra et forskningsperspektiv – ved Ann Britt Sandvin Olsson
Brukerråd – ved leder for brukerrådet i Helsetilsynet Ragnhild S. Støkket

11:45 – 12:15
Kaffepause
12:15 – 12:45

Vinneren av evalueringsprisen Hovedredningssentralen:  Evaluering: Kvikkleireskredet i Gjerdrum – ved Rune Danielsen

12:45 – 13:00: Avslutning
13:00 – 14:00: Lunsj