Evalueringskonferansen 2016

Evalueringskonferansen, Scandic Nidelven Hotell, Trondheim, 29.-30. september 2016: “Evaluering som redskap for omstilling” SINTEF Teknologi og samfunn har arrangert den årlige Evalueringskonferansen i 2016 for Norsk evalueringsforening og EVA-forum. Arrangementet går på rundgang mellom fagmiljøene. Dette var den 22. i rekken. Sist SINTEF arrangerte konferansen var i 2003. Målgruppene er de som arbeider med bestilling, utførelse og bruk av evalueringer. Ca. 120 personer fra offentlig forvaltning, forskning, rådgiving og annen virksomhet deltok. Fra programmet nedenfor kan du klikke deg fram til de enkelte presentasjoner.
Torsdag 29. september 2016
09:00 Registrering
10:00 Plenumssesjon Sesjonsleder: Gro Holst Volden
Ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune: Velkommen til Trondheim og Trøndelag
Styreleder Gro Holst Volden, Norsk evalueringsforening: Hva har årets evalueringskonferanse å by på?
Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Fornye, forenkle, forbedre – og evaluere
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, NTNU: Evalueringens rolle i fusjonsprosessen for Norges største universitet
11:20 Kaffepause
11:50 Plenumssesjonen fortsetter Sesjonsleder: Håkon Finne
Avdelingsleder Veslemøy Østrem, Aftenposten: Kanalene fra Panama. Kritisk journalistikk i en digital verden (og metoderapport)
Direktør Frode Forfang, UDI: Håndtere en hundreårsbølge eller omstille til større variasjon? Byråkratiets dilemma i en omskiftelig verden
13:00 Lunsj
14:00 Parallellsesjoner
Omstillings­bølge i innvandrings­forvaltningen Sesjonsleder: FoU-koordinator Rachel Eide, UDI Struktur­reformer under evaluerings­lupen Sesjonsleder: Daglig leder Lars-Erik Becken, Proba Samfunns­analyse Evaluering for et grønt skifte Sesjonsleder: Seniorforsker Håkon Finne, SINTEF
Fung. avdelings­direktør Aleksander Åsheim, UDI: Hvordan håndterer UDI store svingninger i antallet asylsøkere og andre større endringer? SeniorrådgiverTarald Rohde, SINTEF Teknologi og samfunn: Helse Sør-Øst evaluert: Strategi­arbeid eller omstilling? Programleder Heidi Fossland, Trondheim kommune: Hvordan Miljøpakken bruker evalueringer for å nå sine mål
Senior­analytiker Tor Egil Viblemo, Oxford Research: Omstilling med konsekvenser – Evaluering og omstillinger av asyl­forvaltningen Seniorforsker Åge Mariussen, Nordlands­forskning: Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle Seniorrådgiver Håvard Solem, Enova: Evaluering av Enovas passivhus­­program
15:20 Kaffepause
15:40 Parallellsesjonene fortsetter
Professor Berit Berg, NTNU: Bølgebryter eller bølgekraft? Innvandring – fra besvær til begjær SeniorrådgiverIngunn Botheimog seniorrådgiverOddbjørg Bakli, Difi: Difis evaluering av nærpoliti­reformen – Hvordan kan forskning bidra? Prosjektleder Merete Saugestad, Atkins: Miljøhensyn ved valg av offentlige investerings­prosjekter
Stipendiat Erlend Paasche, Universitetet i Oslo: Hjem fra verdens beste land? Om å evaluere assistert retur fra det nye Norge Daglig leder Lars-Erik Becken, Proba samfunnsanalyse: Opplærings­­kontorenes rolle i fremtidens yrkesfag­­utdanning!
17:00 Generalforsamling i Norsk evalueringsforening
18:00 Safari og middag på Rockheim Med utdeling av Evalueringsforeningens Evalueringspris
Fredag 30. september 2016
09:00 Parallellsesjoner
Anbudsregimet i en omstillingstid Sesjonsleder: Spesialrådgiver Gry Monsen, Innovasjon Norge Nye evaluerings­metoder Sesjonsleder: Forskningssjef Gro Holst Volden, NTNU Å møte digitaliserings­bølgen med evaluering Sesjonsleder: Forskningsleder Heidi Bull-Berg, SINTEF
Seniorforsker Hans Torvatn, SINTEF Teknologi og samfunn: Kan anbuds­­systemet fremme innovasjon i offentlig sektor? En evaluerings­faglig analyse Professor Knut Samset, NTNU: Definer problemet, utforsk mulighetsrommet, evaluer alternativene og velg løsningen Forsker Andreas Landmark og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og samfunn: Historien om LOS-programmet: Hva kan vi lære av 15 år med IT-prosjekter i Forsvaret?
09:40 Kaffepause
10:00 Parallellsesjonene fortsetter
Underdirektør Martin Ørvim, Riksrevisjonen: Erfaringer med å bruke kartleggings­undersøkelser av etterlevelse av anskaffelses­­regelverket. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved egne anskaffelser SeniorforskerHåkon Finne, SINTEF Teknologi og samfunn: Ray Pawsons “realist evaluation” Rådgiver Juni Bratberg Melting, Helsedirektoratet: Gevinst­­realisering i nasjonalt velferdsteknologiprogram
Programleder Per Harbø, NHO: Hvordan NHO/KS/Difi (Nasjonalt program for leverandør­utvikling) bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser SpesialrådgiverMichael Spjelkavik Mark, NIFU: Erfaringer med bruk av differences-in-differences Professor Anders Grimsmo, NTNU: Samhandlings­reformen – til det bedre uten bivirkninger?
11:30 Lunsj
12:30 Plenumssesjon Sesjonsleder: Håkon Finne
Prisvinner og forsker Svein Erik Stave, Fafo: Suksesskriterier for en prisverdig evaluering
Professor Göran Brulin, Tillväxtverket: Följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen
Forskningssjef Gro Holst Volden, NTNU: Concept-programmets evalueringsmetode og -portefølje
14:00 Kaffepause
14:20 Plenumssesjonen fortsetter Sesjonsleder: Seniorrådgiver Liv Moberg, DFØ
Seksjonssjef Gry Hamarsland, DFØ: Ny utredningsinstruks – hva så?
Arbeidsutvalgsleder Liv Moberg, EVA-Forum: Avslutning
15:00 Slutt
Program- og organisasjonskomité:Håkon Finne, SINTEF; Gro Holst Volden, NTNU; Jorunn Auth, SINTEF; Heidi Bull-Berg, SINTEF Gry Monsen, Innovasjon Norge; Steinar Johansen, NIBR; Rachel Eide, UDI; Lars-Erik Becken, Proba Samfunnsanalyse. Finansiering: Arrangementet er en dugnad i evalueringsmiljøet i Norge. Arrangøren får dekket arrangementsutgiftene gjennom deltakeravgift og et tilskudd fra Innovasjon Norge.