Om NEF

Norsk evalueringsforening er et faglig forum. Foreningens rolle er å være en pådriver for økt kvalitet og bedre gjennomføring og bruk av evalueringer.

Norsk evalueringsforening ble stiftet 27. mai i 2009. Stiftelsesmøtet ble holdt på Høgskolen i Oslo og samlet over 70 deltakere fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og private virksomheter.

Evalueringsforeningen skal bidra til å

  • Styrke kvaliteten på evalueringer;
  • Øke bruken av evalueringer for bedre læring, kontroll og styring;
  • Fremme gode prosesser for anskaffelse av evaluering; og
  • Skape faglige møteplasser for personer som arbeider med evaluering

Vi støtter oss til Finansdepartementets definisjon av evaluering, som har definert en evaluering slik:

«En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes (ex ante), underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet (ex post). Evalueringen kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.»

Generelt kan man også si om evalueringer at de:

  • Vurderer verdien av noe, i tillegg til å beskrive.
  • Stiller krav om systematikk og metode som det må kunne redegjøres for.
  • Innebærer at noen betrakter og stiller seg utenfor det som skal evalueres, med mer eller mindre avstand.
  • Forutsetter at det finnes et faktagrunnlag, evt. annen tilstrekkelig konkret informasjon, som definerer hva som skal måles og hva som er godt eller dårlig.»

Kilde: «Veileder til gjennomføring av evalueringer», september 2005, side 8