Norsk evalueringsforenings stipend for studier og forskning på evaluering

Formål:

Formålet med stipendet er å støtte studier og forskning innen feltene evalueringsteori, evalueringsmetode og evalueringspraksis.

Beskrivelse:

Norsk evalueringsforening arbeider for utvikling av evalueringsteori og -metode, nyttiggjøring av resultater fra evalueringer og læring av evalueringspraksis. Søknader som støtter disse formålene vil bli vurdert.

Det gis støtte til datainnsamling, konferansedeltakelse, forskningsopphold ved andre institusjoner, samt til publisering. Det gis inntil to stipend á 20 000,- kroner pr år.

Betingelser for å søke:

Stipendet tildeles først og fremst masterstudenter og PhD-studenter som arbeider med prosjekter som ligger innenfor foreningens prioriterte områder. Søknaden må inneholde en beskrivelse av studien det søkes om støtte til og et budsjett for stipendbeløpet. Søknader kan i tillegg inneholde anbefaling fra veileder og curriculum vitae.

Søknadene behandles av styret og besluttes ut fra følgende kriterier:

  • Vitenskapelig kvalitet
  • Gjennomføringsplan og ressursbehov
  • Formidling og kommunikasjon
  • Relevans i forhold til foreningens strategi
  • Kjønnsbalanse

Det kreves en enkel rapportering til foreningen om det faglige utbyttet, gjerne i form av en presentasjon for et egnet forum. For alle tildelinger gjelder at ansvaret for trekk av skatt, arbeidsgiveravgift og eventuell innbetaling til folketrygden påhviler mottakeren.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for stipendet er løpende. Tildelingen av stipendet skjer i forbindelse med den påfølgende Evalueringskonferansen.

Kontaktinformasjon:

post@norskevalueringsforening.no