Webinar : Evaluering av ny rammeplan for barnehage

28. april arrangerte Norsk evalueringsforening webinar: Bidrar ny rammeplan for barnehagene til endring?

Rammeplan for barnehagen ble innført i 2017. Den omfatter blant annet barnehagebarns overgang til skole og inkludering av samiske rettigheter. Utdanningsdirektoratet har bestilt en evaluering av hvordan rammeplanen iverksettes i praksis og i hvilken grad målene nås. Forskerne er godt i gang med en 5årige følgeevalueringen av implementeringen av den nye rammeplan og kommunene iverksetter rammeplanen i den daglige driften av barnehagene.


På webinaret presenterte prosjektleder dr.polit Anne Homme og professor dr.polit Kari Ludvigsen fra Norce hovedfunn så langt og videre hvordan følgeevalueringen gjennomføres metodisk. Sekretariatsleder Camilla Vibe Lindgaard redegjorde for hvordan Utdanningsdirektoratet vil bruke resultatene av evalueringen. Christian Monsbakken fra KS kommenterte evalueringen fra brukersiden.


Einar Leknes fra styret ledet webinaret. I webinaret ble følgende problemstillinger belyst og drøftet:
· Hvilken betydning vil denne evalueringen kunne ha for iverksettingen av rammeplanen?
· Har designet av evalueringen fungert som forventet; er det eventuelt noe forskerne ville ha endret på, er det noe som har vært særlig utfordrende med gjennomføring av evalueringen?
· Hvordan har Utdanningsdirektoratet organisert oppfølgingen av evalueringen internt i direktoratet? Hva bidrar den med sett fra Utdanningsdirketoratets synspunkt? Ville dere endret noe dersom dere skulle bestilt en ny evaluering?
· Treffer evalueringen de problemstillingene brukerne (kommunene) er mest opptatt av, eller er det andre forhold som burde vært belyst? 

"Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» - KS

Bruk av forskningsresultater - Utdanningsdirektoratet

Metodisk gjennomføring og hovedfunn så langt - NORCE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest