Webinar : Kan epler og pærer sammenlignes – Hvordan belyse ikke-prissatte virkninger i utredninger?

17. mars 2021, kl. 13.00-14.30, arrangerer Norsk evalueringsforening webinar om metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger i utredninger og evalueringer.

Utredningsinstruksen stiller krav til hvordan statlige tiltak skal utredes, og for tiltak som forventes å medføre vesentlige virkninger skal det gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser. I slike analyser skal virkninger som det er vanskelig å sette en kroneverdi på, vurderes kvalitativt. Metoder for å vurdere ikke-prissatte virkninger har variert og er omdiskuterte. I september 2020 kom Menon med forslag til forbedringer av metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger. Hvilke fordeler og ulemper er det med metoden, og hvilke erfaringer har vi med vurderinger av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser?

Statlige prosjekter har gjennom mange år vært kritisert for budsjettoverskridelser. For å unngå dette stilles det i dag krav om at samfunnsøkonomiske analyser skal gjennomføres før beslutning tas. Vurderinger av ikke-prissatte virkninger i disse analysene har vært omdiskutert, og vurdering og vektlegging av denne typen virkninger har variert betydelig fra en rapport til en annen. På oppdrag fra CONCEPT-programmet ved NTNU leverte Menon forslag til forbedringer i metodikken for identifikasjon, analyse og presentasjon av ikke-prissatte virkninger høsten 2020.

Innledere:

·       Heidi Ulstein er Managing partner i Menon, og har tidligere ledet avdelingen som arbeider med samfunnsøkonomiske analyser. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med påbygning innen samfunnsøkonomi og juss. Heidi er medlem av redaksjonsrådet til Concept-programmet ved NTNU, og har arbeidserfaring fra økonomiavdelingen i Finansdepartementet og forskningsavdelingen i Telenor. Heidi vil presenterer Menon-rapporten og hennes erfaringer med vurderinger av ikke-prissatte virkninger.

·       Elisabeth Aarseth er fagsjef i DFØ og samfunnsøkonom fra UiO. Hun har arbeidet i DFØ fra 2008, og har siden 2018 ledet seksjon for utredning og analyse og har nylig gått over til å bli fagsjef innen utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse. I DFØ arbeider hun med DFØs forvaltning av utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser. Hun var blant annet med i arbeidet med å lage veiledere for utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser, og satt i sekretariatet til NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser.  Elisabeth vil orientere om DFØs veiledning om ikke-prissatte virkninger og gi sine synspunkter på nye metoder.

·       Ulf Haraldsen fra Statens vegvesen har lang erfaring med samfunnsøkononomiske analyser i veiprosjekter. Han vil orientere om Statens vegvesens erfaring med vurdering av ikke-prissatte virkninger, og hvilke metoder de bruker i sine utredninger.

 

 

Lenke til Facebook-arrangementet: lenke til Facebook-arrangementet. https://fb.me/e/1fiqG8tmx


Byvekstavtalen Evaluering av mål

Presentasjon Evaluering

Måloppnåelse byvekstavtaler

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest