Webinar om Horisont 2020 15 oktober 2020

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Norge betaler en kontingent for å få delta i programmet, og det er derfor relevant å spørre seg om nytten deltakelsen gir er større en kostnad, og om deltakelsen bidrar til å nå de mål regjeringen har for dette samarbeidet. I og med at det pågående rammeprogrammet, Horisont 2020, løper ut ved årsskiftet, og blir erstattet med et nytt program, Horisont Europa (2021 til 2027) er det spesielt aktuelt å evaluere den norske deltakelsen for å ha det som et grunnlag for å vurdere om, og i tilfelle hvordan, Norge bør delta i det nye forskningsprogrammet. I 2019 evaluerte derfor Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Technopolis den norske deltakelsen i perioden 2007-2019, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, rapporten finner du her. I evalueringen er det brukt mange forskjellige kvantitative og kvalitative metoder og det er gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av deltakelsen. Maja Tofteng (SØA) presenterte evalueringen på webinaret, med fokus på resultater og anbefalinger til norske myndigheter. Evalueringen viser at måloppnåelsen er god, og at nytten av å delta sannsynligvis er vesentlig høyere enn kostnadene. Samtidig er det en utfordring at mye av nytten, som tilgang til større forskningsprosjekter, nettverk og kompetanse, er vanskelig å tallfeste i kroner og øren. Izabela Buraczewska fra Kunnskapsdepartementet ga et interessant innblikk i hvordan departementet har brukt evalueringen i arbeidet med å vurdere norsk deltakelse og lage en ny strategi for den norske deltakelsen. Hun fortalte videre om prosessen knyttet til selve evalueringen, og hva departementet tar med av læring når det gjelder utlysning og gjennomføring av denne type komplekse prosjekter. Til sist fortalte Ernst Kristiansen fra SINTEF om deltakernes nytte, både av å delta i EU-forskning og av å få denne deltakelsen evaluert. Han pekte bl.a. på viktigheten av en uavhengig evaluator, og at Norge selv evaluerer sin innsats og sine resultater, da Norge som regel ikke omfattes av EUs egne evalueringer. Opptak av seminaret og innledernes presentasjoner er tilgjengelig her og foreningens Facebookside.

Powerpoint-presentasjoner

Bruk av SØA-rapporten

Evaluering H2020

Evalueringsforeningen 15okt2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest